Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.4 %
  • Khác
    90.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Thị Hoài 1,638,500 9.46 % 03/07/2018
America LLC 1,485,800 8.58 % 28/06/2019