Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    74.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    25.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Miền Trung 22,453,600 74.08 % 18/08/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 1,565,928 5.17 % 18/08/2017