Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đặng Công Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,609,000 48.76 % 14/03/2019
Ngô Hoài Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 160,000 4.85 % 14/03/2019