Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    75.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 20,973,851 24.67 % 15/05/2015
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 8,494,768 9.99 % 14/11/2017
Deutsche Bank AG, London Branch 3,562,801 4.19 % 15/05/2015
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 3,380,278 3.98 % 15/05/2015