Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.92 %
  • Khác
    96.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí 7,500,000 75 % 30/06/2017
Nguyễn Hữu Luận 850,000 8.5 % 21/09/2016
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 500,000 5 % 01/08/2018
Công ty TNHH MTV Minh Tân 300,000 3 % 03/07/2015