Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PC1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.11 %
  • Khác
    60.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Văn Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 28,629,778 17.97 % 30/10/2019
Vietnam Enterprise Investments Limited 17,546,606 11.01 % 19/06/2019
Vietnam Holding LTD 6,591,217 4.14 % 19/06/2019
Nguyễn Nhật Tân Phó Tổng Giám đốc 5,149,202 3.23 % 19/06/2019
Amersham Industries Ltd 4,810,704 3.02 % 19/06/2019