Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.76 %
  • Khác
    85.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đồng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 420,427 21.02 % 30/11/2016
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc 350,000 17.5 % 30/11/2016
Hồ Nhân Thành viên Hội đồng quản trị 316,087 15.8 % 30/11/2016
Quách Thị Mỹ Trang 125,925 6.3 % 30/11/2016
Song Li Wei Chủ tịch Hội đồng quản trị 95,400 4.77 % 30/11/2016
Zhang Zheng Ming 95,000 4.75 % 30/11/2016
Nguyễn Thị Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 62,075 3.1 % 30/11/2016