Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.4 %
  • Khác
    91.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Anh Phương Thành viên Hội đồng quản trị 468,023 5.9 % 31/12/2017
Phạm Thế Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 427,504 5.38 % 31/12/2017