Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.06 %
  • Khác
    80.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Recapital Investments PTE.LTD 21,720,000 24 % 17/09/2019
Phạm Quốc Khánh 21,720,000 24 % 17/09/2019
Nguyễn Văn Dũng 8,021,310 8.86 % 13/09/2019
Belton Investments Ltd 6,400,870 7.07 % 18/07/2019