Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.97 %
  • Khác
    94.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Thành Nhơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 216,041,837 22.27 % 30/06/2020
Công ty cổ phần Novagroup 198,186,040 20.43 % 30/06/2020
Công ty cổ phần Diamond Properties 105,940,072 10.92 % 30/06/2020
Cao Thị Ngọc Sương 54,944,685 5.66 % 30/06/2020
Bùi Cao Nhật Quân 42,376,606 4.37 % 30/06/2020
Bùi Xuân Huy Thành viên Hội đồng quản trị 36,824,670 3.8 % 30/06/2020