Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.99 %
  • Khác
    85.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai 5,243,736 52.44 % 29/06/2017
America LLC 1,434,585 14.35 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 382,467 3.82 % 29/06/2017