Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.4 %
  • Khác
    89.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CÔNG TY CỔ PHẦN PAN FARM 14,078,707 80.11 % 02/10/2018
Mathews Emerging Asia Fund 1,126,523 6.41 % 02/10/2018
Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản SSI 572,585 3.26 % 02/10/2018