Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.43 %
  • Khác
    99.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 557 808,500 37.26 % 01/07/2019
Tôn Nữ Thu Hằng 494,500 22.79 % 15/07/2019
Thân Quý Phái Tổng Giám đốc 371,270 17.11 % 18/02/2019
Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần 191,320 8.82 % 18/02/2019
Phạm Ngọc Hưng Trưởng Ban Kiểm soát 167,080 7.7 % 01/07/2019