Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 557 1,166,900 53.77 % 07/04/2020
Tôn Nữ Thu Hằng 494,500 22.79 % 15/07/2019
Thân Quý Phái Tổng Giám đốc 371,270 17.11 % 18/02/2019