Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.62 %
  • Khác
    99.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư và xây dựng công trình 557 529,000 24.38 % 02/01/2019
Trần Văn Trị 494,790 22.8 % 10/04/2018
Phạm Ngọc Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 446,580 20.58 % 16/04/2018
Thân Quý Phái Thành viên Hội đồng quản trị 371,270 17.11 % 18/02/2019
Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần 191,320 8.82 % 18/02/2019