Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.82 %
  • Khác
    97.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Hương Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,973,074 28.98 % 29/07/2019
Lê Duy Anh Thành viên Hội đồng quản trị 1,766,745 17.22 % 16/04/2019
Bùi Thị Hiên 1,024,875 9.99 % 26/07/2019
Trần Thị Thanh Hương 918,750 8.96 % 16/04/2019
Nguyễn Tiến Thọ Thành viên Hội đồng quản trị 515,250 5.02 % 16/04/2019