Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    48.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 8,023,428 51 % 10/06/2016
Công ty TNHH Hoàng Ngân 1,701,726 10.82 % 10/06/2016
Phạm Mạnh Ninh Thành viên Hội đồng quản trị 1,573,155 10 % 10/06/2016