Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.97 %
  • Khác
    97.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 885,500 15.57 % 18/06/2018
Võ Thị Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 523,295 9.2 % 18/06/2018
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 325,105 5.72 % 18/06/2018
Nguyễn Văn Lục 307,142 5.4 % 18/06/2018
Bùi Lê Duy Đại diện công bố thông tin 281,302 4.95 % 18/06/2018