Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 (NDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Xây dựng thương mại dịch vụ G.B Sài Gòn 2,484,393 22.38 % 06/06/2019
Ngô Nam Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,320,088 20.9 % 30/10/2019
Công ty Dược SAPHARCO 1,609,500 14.5 % 01/01/1900