Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.84 %
  • Khác
    89.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 73,144,667 72.8 % 09/04/2020
Amersham Industries Ltd 4,827,449 4.8 % 28/03/2018
KALLANG LIMITED 4,825,650 4.8 % 21/03/2019
Vietnam Equity Holding 4,166,167 4.15 % 01/03/2019