Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.46 %
  • Khác
    96.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Khả Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,148,000 34.67 % 30/06/2015
Công ty TNHH Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh Vũ 2,772,897 18.67 % 30/06/2015
Mai Thanh Phương 2,552,000 17.19 % 25/04/2017
Nguyễn Thị Huyền Thương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 607,603 4.09 % 11/08/2017