Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.33 %
  • Khác
    95.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Khả Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,508,360 34.67 % 27/09/2019
Công ty TNHH Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh Vũ 2,967,000 18.67 % 27/09/2019
Mai Thanh Phương 2,730,640 17.19 % 27/09/2019
Nguyễn Thị Huyền Thương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 650,135 4.09 % 27/09/2019