Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 7,650,000 51 % 08/11/2016
Công ty TNHH Đại Vạn Phú 2,650,000 17.67 % 08/11/2016
Nguyễn Văn Huyền 1,116,863 7.45 % 08/11/2016
Lưu Tuyết Hương 1,100,000 7.33 % 08/11/2016