Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.6 %
  • Khác
    97.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Khánh Trình Phó Tổng Giám đốc 1,746,250 10.21 % 28/06/2019
Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings 1,716,000 10.03 % 28/06/2019
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen 1,500,000 8.77 % 08/08/2019
Vũ Hoài Vũ 888,800 5.2 % 28/06/2019