Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.69 %
  • Khác
    95.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 8,998,880 17.29 % 30/06/2017
Đỗ Hiệp Hòa 5,120,235 9.84 % 30/06/2014
Đào Thùy Linh 3,650,140 7.01 % 15/11/2017
Nguyễn Văn Dũng 3,599,997 6.92 % 15/11/2017
Phan Hải Hà 2,699,440 5.19 % 06/09/2018
Trần Như Hoa 2,626,750 5.05 % 30/03/2012
Bùi Văn Mạnh 2,622,290 5.04 % 30/03/2012
Đỗ Quang Vinh 2,610,310 5.02 % 04/05/2011