Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (MC3: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP 1,785,000 51 % 27/04/2016
Nguyễn Tuấn Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 391,638 11.19 % 27/04/2016
Nguyễn Thị Vân Thư 180,000 5.14 % 27/04/2016
Nguyễn Cao Khương Thành viên Hội đồng quản trị 117,440 3.36 % 27/04/2016