Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần (M10: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 10,227,398 33.82 % 24/08/2018
Nguyễn Thị Thanh Huyền 1,733,600 5.73 % 24/08/2018
Vũ Đức Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,509,296 4.99 % 24/08/2018