Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.95 %
  • Khác
    98.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hiệp hội Mía đường Lam Sơn - Thanh Hóa 15,635,190 23.34 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Phương 4,660,170 6.96 % 02/10/2018
CTCP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội 4,533,116 6.77 % 08/05/2018
Lê Thị Phương Thảo 2,525,000 3.77 % 14/12/2017
Lê Văn Tam Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,386,180 3.56 % 11/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 2,340,912 3.49 % 06/07/2011