Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây dựng 36,640,691 40.71 % 16/03/2017
Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông 31,500,000 35 % 16/03/2017
Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường 17,312,888 19.24 % 20/06/2018