Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    48.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.36 %
  • Khác
    45.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 24,338,478 48.66 % 15/11/2017
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2,495,007 4.99 % 21/05/2020