Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn (LCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Lợi Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,264,650 38.78 % 07/09/2018
Nguyễn Văn Thủy Trưởng Ban Kiểm soát 1,287,488 22.05 % 08/12/2015
Nguyễn Văn Thắng 1,255,300 21.5 % 08/12/2015