Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn (LCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Lợi 2,264,650 38.78 % 07/09/2018
Nguyễn Văn Thủy Trưởng Ban Kiểm soát 1,287,488 22.05 % 08/12/2015
Nguyễn Văn Thắng 1,255,300 21.5 % 08/12/2015