Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.62 %
  • Khác
    94.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 6,490,086 64.9 % 25/11/2019
Trần Hùng Phương Thành viên Hội đồng quản trị 500,130 5 % 30/06/2018
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO 346,039 3.46 % 08/06/2010