Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (L63: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 2,980,570 36 % 23/05/2019
Cao Viết Cường Thành viên Hội đồng quản trị 615,012 7.43 % 22/04/2019
Đỗ Trọng Toàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 293,000 3.54 % 22/04/2019
Nguyễn Quốc Khánh Phó Tổng Giám đốc 248,896 3.01 % 05/04/2019