Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.83 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    59.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 1,429,000 40.83 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc 359,400 10.27 % 07/03/2018
Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Việt Nam 175,000 5 % 30/06/2015