Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.26 %
  • Khác
    48.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 1,665,299 51 % 12/03/2013
Nguyễn Gia Khánh 664,410 20.35 % 14/05/2019
Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện 181,700 5.56 % 14/03/2012