Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    13.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    86.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) 1,518,750 13.22 % 21/05/2018
Đặng Văn Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,440,180 12.54 % 20/02/2019
Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc 1,223,850 10.65 % 07/03/2018
Bùi Thanh Tuyên Thành viên Hội đồng quản trị 679,041 5.91 % 31/01/2019
Văn Phụng Hà 611,250 5.32 % 21/05/2018
Trịnh Việt Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 500,000 4.35 % 20/02/2019
Nguyễn Đình Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 395,850 3.45 % 07/12/2017