Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.61 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    93.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Thanh Tuyên Thành viên Hội đồng quản trị 9,650,195 41.98 % 30/07/2019
Đặng Văn Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,655,180 7.2 % 30/07/2019
Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) 1,518,750 6.61 % 21/05/2018
Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc 1,223,850 5.32 % 07/03/2018