Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Đức Toàn 3,307,500 18.36 % 24/09/2019
Trần Thị Dịu Hòa Thành viên Hội đồng quản trị 2,592,500 14.39 % 01/11/2019
Đinh Kim Nhung Thành viên Hội đồng quản trị 2,362,500 13.11 % 21/08/2019
Lê Anh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,205,000 12.24 % 01/11/2019
Lê Thị Ngọc 1,967,500 10.92 % 01/10/2019
Nguyễn Hùng Cường 1,445,000 8.02 % 01/10/2019