Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Kiều Xuân Nam 3,412,500 18.94 % 30/05/2019
Trần Thị Dịu Hòa Thành viên Hội đồng quản trị 2,362,500 13.11 % 15/07/2019
Đinh Kim Nhung Thành viên Hội đồng quản trị 2,362,500 13.11 % 21/08/2019
Lê Anh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,205,000 12.24 % 21/08/2019
Đặng Quang Thái 2,100,000 11.66 % 30/05/2019
Vũ Đức Toàn 1,207,500 6.7 % 21/08/2019