Công ty cổ phần Kosy (KOS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Việt Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 50,337,100 48.52 % 15/05/2019
Công ty cổ phần Đầu tư Mavico 10,000,000 9.64 % 24/07/2018
Nguyễn Thị Hằng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,850,000 9.49 % 24/07/2018
Nguyễn Trung Kiên 6,000,000 5.78 % 24/07/2018
Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Tổng Giám đốc 4,500,000 4.34 % 24/07/2018