Công ty Cổ phần Kim khí KKC (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.69 %
  • Khác
    89.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Trung Hà Thành viên Hội đồng quản trị 638,400 13.6 % 27/04/2017
Đào Trọng Khôi Đại diện công bố thông tin 552,702 11.78 % 30/06/2015