Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.29 %
  • Khác
    72.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thành Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 75,250,000 16.02 % 31/12/2018
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 44,656,290 9.51 % 30/12/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 23,213,390 4.94 % 18/10/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn 16,875,000 3.59 % 17/04/2014