Công ty Cổ phần In số 4 (IN4: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.47 %
  • Khác
    96.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn 540,000 45 % 30/06/2015
Huỳnh Văn Thành 94,050 7.84 % 24/10/2017