Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    78.8 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.42 %
  • Khác
    19.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 108,033,003 78.8 % 16/01/2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 6,816,035 4.97 % 16/01/2017
Dragon Capital Vietnam Mother Fund 5,544,000 4.04 % 16/01/2017