Công ty Cổ phần In Hàng không (IHK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Quang Thiệp Chủ tịch Hội đồng quản trị 284,338 13.28 % 16/05/2016
Lý Thị Phương 242,400 11.32 % 13/03/2017
Lê Xuân Thành Phó Tổng Giám đốc 136,965 6.39 % 18/06/2016
Ngô Xuân Giảng Kế toán trưởng 109,603 5.12 % 16/05/2016
Trần Văn Xê Thành viên Hội đồng quản trị 102,652 4.79 % 18/06/2016
Phạm Phương Nga 100,000 4.67 % 04/12/2015
Nguyễn Thái Linh Thành viên Hội đồng quản trị 81,345 3.8 % 30/06/2015
Công ty Cổ Phần Thương mại và In Trưởng Đạt 73,827 3.45 % 30/06/2015