Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (ICF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.67 %
  • Khác
    97.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Kim Xuân Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,348,522 18.34 % 30/06/2015
Trần Hữu Duyên 1,153,350 9.01 % 31/08/2017
Nguyễn Thị Kim Thủy 971,000 7.58 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Kim Thu Phó Tổng Giám đốc 970,000 7.57 % 30/06/2015
Nguyễn Phát Quang 540,000 4.22 % 31/12/2017
Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á 459,350 3.59 % 31/12/2013