Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.52 %
  • Khác
    99.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP 54,390,000 66.66 % 29/05/2019
SHINHAN BANK Co., Ltd 5,133,059 6.29 % 02/10/2019
Nguyễn Ngọc Thủy Đại diện công bố thông tin 5,133,050 6.29 % 02/07/2020