Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.8 %
  • Khác
    96.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Quang Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 26,015,802 9.68 % 30/07/2019
Windstar Resources Limited 20,302,100 7.56 % 21/04/2020