Công ty Cổ phần TASCO (HUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.12 %
  • Khác
    74.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND MANAGEMENT LTD 26,918,213 10.02 % 13/09/2019
Phạm Quang Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 26,015,802 9.68 % 30/07/2019
Windstar Resources Limited 25,038,000 9.32 % 02/11/2018