Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.91 %
  • Khác
    84.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Văn Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,500,000 15.87 % 19/09/2018
Nguyễn Xuân Giáp Thành viên Hội đồng quản trị 1,562,500 9.92 % 19/09/2018
Nguyễn Tiến Nam Phó Tổng Giám đốc 625,000 3.97 % 19/09/2018