Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.65 %
  • Khác
    88.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 74,342,561 16.73 % 17/06/2020
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen 73,140,478 16.46 % 17/06/2020
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 20,906,708 4.7 % 23/04/2020
Epsom Limited 13,927,535 3.13 % 23/04/2020