Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.35 %
  • Khác
    81.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen 102,990,935 24.34 % 22/04/2019
Lê Phước Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 49,704,820 11.74 % 22/04/2019
Deutsche Bank Aktiengesellschaf & Deutsche Investment Management Americas Inc 19,911,150 4.7 % 22/04/2019
Epsom Limited 13,264,319 3.13 % 22/04/2019