Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.5 %
  • Khác
    89.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 914,800 11.49 % 28/04/2017
Nguyễn Văn Viện Chủ tịch Hội đồng quản trị 615,142 7.73 % 31/12/2014
Nguyễn Thị Xuân Dung 397,904 5 % 29/07/2016
Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 300,537 3.78 % 15/04/2016