Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.23 %
  • Khác
    98.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 11,690,570 55.67 % 01/03/2012
Trần Linh Phương 1,061,690 5.06 % 04/09/2014
Nguyễn Thúy Ly 1,050,000 5 % 26/06/2020
Nguyễn Thúy Ly 1,049,980 5 % 06/07/2020
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 800,000 3.81 % 01/03/2012