Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.3 %
  • Khác
    98.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Ngọc Ánh Phó Tổng Giám đốc 15,417,675 34.74 % 30/03/2018
Phạm Phúc Toại Chủ tịch Hội đồng quản trị 11,133,197 25.09 % 30/06/2015
Lê Tấn Kiệt 3,001,750 6.76 % 08/03/2017
Phạm Hoàng Long Phó Tổng Giám đốc 1,513,500 3.41 % 30/06/2015
Phạm Thị Thu Hiền 1,500,003 3.38 % 30/06/2015
Lê Tấn Thiệt 1,437,570 3.24 % 30/06/2015