Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư chuyên nghiệp Việt Nam 1,328,743 21.66 % 18/01/2018
Hoàng Quang Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 301,000 4.91 % 25/07/2019