Công ty Cổ phần Hòa Việt (HJC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    76.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    23.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam 9,778,162 76.08 % 17/04/2015
Công ty thuốc lá Sài Gòn 838,738 6.53 % 17/04/2015